adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądasz 15 wpisów - od 1,276 do 1,290 (z 1,299)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: Co może zabrac syndyk #133
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Skład masy upadłości ustala syndyk, a nie sąd. Co więcej ustalanie składu masy upadłości odbywa się dopiero na etapie postępowania upadłościowego, tj. po sprawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na tą chwile skald Pani majątku za bardzo nikogo nie interesuje. Badane są bowiem podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

  Syndyk nie będzie bawił się w tego typu rzeczy. Jeszcze dotychczas się nie spotkałem z taka sytuacją. Gdzie on miałby składować te wszystkie rzeczy. Dla niego to tylko dodatkowy wydatek. Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego może Pani złożyć w każdym czasie po ogłoszeniu upadłości.

  Będę bardzo wdzięczy na opisanie przebiegu rozprawy i podzielenie się swoimi wrażeniami na łamach forum lub mojego bloga. Życzę powodzenia.

  w odpowiedzi na: Przebieg rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką #132
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Nie jestem w stanie przewidzieć jak potoczy się Pani sprawa. Wszystko zależy bowiem od okoliczności wskazanych we wniosku oraz praktyki i podejścia danego sędziego.

  Wydanie i ogłoszenie postanowienia może mieć miejsce zarówno na rozprawie, jak i na posiedzeniu niejawnym. W tym drugim przypadku otrzyma Pani postanowienie pocztą wraz z uzasadnieniem. Może być też tak, że ogłoszenie nastąpi na posiedzeniu jawnym wyznaczonym specjalnie w tym celu po zamknięciu rozprawy.

  Co więcej może w ogóle nie być żadnej rozprawy. Nie ma bowiem takiego obowiązku. Często w takim przypadku sąd wzywa do przesłania jakichś dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia treści wniosku o interesującego go informacje.

  Poniżej linki do opisów przebiegu postępowań w przedmiocie rozpoznania wniosku osób, którym udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie:

  UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY „OKIEM DŁUŻNIKA”
  UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA „OKIEM DŁUŻNIKA”
  UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

  w odpowiedzi na: Co może zabrac syndyk #128
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  @ minky
  Część wynagrodzenia niepodlegającą zajęciu określają przepisy art. 87 i 87(1) Kodeksu pracy. Uproszczając nie wchodzi do masy upadłości kwota stanowiąca połowę wynagrodzenia, przy czym upadłemu musi pozostać kwota nie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku gdy w toku upadłości zaspokajane są alimenty, upadłemu może zostać zabrane nawet 2/5 wynagrodzenia.
  W związku z powyższym jeżeli ktoś zarabia 5.000 zł, to do masy upadłości schodzi 2.500 zł. Jeżeli natomiast upadły zarabia 1.300 zł, to do masy upadłości wchodzi 13,84 zł.

  @ kasia
  Jeżeli syndyk włączy do masy upadłości składnik majątku stanowiący własność innej osoby niż upadły, to taka osoba musi wystąpić z wnioskiem o wyłączenie go z masy upadłości (art. 70-74 p.u.n.).
  Jeżeli natomiast syndyk do masy upadłości zaliczył składnik majątku stanowiący wprawdzie własność upadłego, ale z mocy przepisów prawa niewchodzący do masy upadłości, to wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka lub upadłego.

  Upadły dłużnik w każdym czasie może złożyć wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego. Wniosek ten wiąże sąd. Przy czym skutki powstałe w związku z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej pozostają w mocy nawet w razie umorzenia postępowania.

  w odpowiedzi na: co dalej, czego się spodziewać…?? #127
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Niestety nie bardzo mogę udzielić konkretnej odpowiedzi. Wszystko w zasadzie zależy od podejścia danego sędziego rozpoznającego sprawę. Przebieg rozpoznania wniosku może być albo bardzo szybki i bezproblemowy, jak to opisuje TUTAJ, albo stosunkowo długi i skomplikowany, tak jak w jednej z moich spraw opisanych TUTAJ.

  O tym czy będzie ustalany Plan Spłaty Wierzycieli decyduje sąd na końcu całej procedury. Nie jest to rozstrzygane w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Na pewno będę o tym jeszcze pisał na blogu.

  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Umorzenie zobowiązań w ramach upadłości konsumenckiej dotyczy tylko osoby, co do której było prowadzone to postępowanie. Upadłość konsumencka nie wpływa na odpowiedzialność poręczycieli.
  Brak majątki nie ma żadnego wpływu na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
  Obecnie upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również w stosunku do rolników i Pan jak najbardziej posiada zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

  w odpowiedzi na: Co może zabrac syndyk #121
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Wynagrodzenie w stosowanej części wchodzi do masy upadłości niezależnie od tego czy wcześniej było ono zajęte przez komornika, czy też nie. Przy czym do masy upadłości wchodzi część wynagrodzenia nie większa niż ta, którą mógł zająć komornik. To jaka dokładnie część wynagrodzenia wejdzie do masy upadłości zależy od jego wysokość. Niemniej musi zostać pozostawiona Pani kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia.

  w odpowiedzi na: Co może zabrac syndyk #119
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Niestety syndyk jest nieunikniony. Niezależnie od tego czy majątek jest, czy też go nie ma, syndyk musi być.

  w odpowiedzi na: Co może zabrac syndyk #117
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Nie. Do masy upadłości nie wchodzą ruchomości nie stanowiące majątku upadłego. Niemniej istnieje domniemanie, że wszytko co znajduje się w posiadaniu upadłego stanowi jego majątek.

  w odpowiedzi na: Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym #111
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Rzeczywiście „Na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wierzyciele nie są strona postępowania tzn. nic nie wiedzą. Dopiero od chwili ogłoszenia upadłości stają się uczestnikami postępowania tzw właściwego postępowania upadłościowego”. Co do pozostałej części wypowiedzi nie do końca się zgadzam. Sąd rzeczywiście może umorzyć postępowanie upadłościowe, ale nie w oparciu o ponowne roztrząsanie okoliczności wskazanych we wniosku o upadłość konsumencką.

  Zgodnie z przepisami art. 491(10) może to mieć miejsce „jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków” lub gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się dopiero po ogłoszeniu upadłości. W tym ostatnim przypadku chodzi o ujawnienie się okoliczności nieznanych wcześniej sądowi przy rozpoznawaniu sprawy. Nie jest dopuszczalnym dokonywanie przez sąd ponownej i odmiennej interpretacji tych samych okoliczności, które były już rozpatrywane. Oznacza to, że wierzyciel musi np. wykazać, że dłużnik, który miał taki obowiązek nie złożył wcześniej wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców, o czym sąd rozpoznając wniosek o upadłość konsumencką nie wiedział. Jeżeli sąd o tym wiedział i uznał, że za przeprowadzeniem postępowania przemawiają względy np. względy humanitarne, to okoliczność braku wniosku o upadłość dla przedsiębiorców nie może stanowić podstawy umorzenia postępowania upadłościowego.

  Przy czym sąd nie umorzy postanowienia jeżeli „uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.”

  w odpowiedzi na: syndyk #108
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Co do pierwszej sprawy, jeżeli nie ufa Pani deklaracją syndyka, to proszę odłożyć sobie część wynagrodzenia, na wypadek gdyby syndyk go zażądał.
  Co do drugiej sprawy, to istnieje możliwość nabycia nieruchomości z wolnej ręki od syndyka i to za okazyjną ceną, ale pod warunkiem, że zgodę na to wyrazi sędzia-komisarz.
  Jeżeli chodzi o trzecią sprawę, to kwestia tego czy syndyk włączył pojazd do masy upadłości czy też nie. W mojej ocenie przy odrobinie dobrej woli istnieją podstawy do tego, aby uznać taki składnik za niewchodzący w skład masy upadłości.

  w odpowiedzi na: syndyk #104
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Z dniem ogłoszenia upadłości zasadniczo cały majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości. Dotyczy to zarówno majątku nabytego przed, jak i po ogłoszeniu upadłości w toku postępowania. Upadły ma obowiązek wskazać syndykowi cały swój majątek i umożliwić mu do niego dostęp. Upadły traci prawo zarządu swoim majątkiem, a prawo to przejmuje syndyk. Dotyczy to również środków znajdujących się na rachunkach bankowych, które zresztą zgodnie z obecną praktyką banków są niezwłocznie blokowane i to bez polecenia syndyka. Jakiekolwiek ukrywanie majątku może skutkować umorzeniem postępowania upadłościowego. Nie radzę zatem zakładać w tajemnicy przed syndykiem jakiegokolwiek rachunku i trzymanie na nim środków, o których syndyk by nie maił wiedzy.

  Do masy upadłości nie wchodzą te składniki, które są wyłączone spod egzekucji (ich lista znajduje się TUTAJ) Jeżeli chodzi o zasiłek chorobowy, to chyba jedynie 25% wchodzi do masy upadłości. Przy czym kwota wolna od zajęcia wynosi tu bodajże 50% najniższej emerytury o ile pamięć mnie nie myli.

  Koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką jest uzgadniany indywidualnie.

  w odpowiedzi na: Zawieszenie działalności a upadłość konsumencka #101
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Niestety na chwile obecną nie ma Pan zdolności do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W stosunku do Pana może zostać ogłoszona upadłość ale na zasadach ogólnych, tj. dla przedsiębiorców.
  Zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nabywa się dopiero po upływie roku licząc od daty zaprzestania działalności gospodarczej i wykreślenia jej z rejestru. Tak długo jak Pana działalność nie zostanie wykreślona z rejestru, tak długo nie zacznie biec roczny okres uprawniający do ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJTUTAJ

  w odpowiedzi na: syndyk #98
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  @kwiatuszek333

  To co Syndyk Pani mówi, to jedynie wymówki. Nic go w sprawie nie blokuje, a czynności jakie musi podjąć jest tyle, że trudno stwierdzić, o które dokładnie mu chodzi. I gdybym zaczął rozwodzić się na ten temat to wyszedłby pewnie z tego jakiś elaborat 🙂 W mojej ostatniej sprawie Syndyk skontaktował się zemną już następnego dnia po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej moich Klientów i to w piątek koło godziny 19. Syndyk ma obowiązek podjąć swoje czynności niezwłocznie, a nie czekać na prawomocność postanowienia.

  @ agnes

  Przepis jedynie stanowi, że „syndyk wydaje upadłemu przesyłki pocztowe, które nie dotyczą majątku masy upadłości lub których zatrzymanie nie jest potrzebne ze względu na zawarte w nich wiadomości.”
  Ocena tego czy przesyłka dotyczy masy upadłości oraz czy jej zatrzymanie jest potrzebne należy wyłącznie do oceny syndyka.
  Nie bardzo rozumiem drugie pytanie. W konsumenckim postępowaniu upadłościowym co do zasady odpowiednio stosuje się przepisy regulujące upadłość na zasadach ogólnych, tj dla przedsiębiorców, chyba, że któryś z przepisów został wyraźnie wyłączony.

  w odpowiedzi na: syndyk #93
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Cieszę się, że udało się sprawę załatwić. Na to pytanie nie jestem w stanie Pani odpowiedzieć 🙂

  w odpowiedzi na: syndyk #87
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Na Pani miejscu najpierw przeszedłbym się do sądu i w sekretariacie zapytał o syndyka i przedstawił swój problem. Można również umówić się na spotkanie z sędziom-komisarzem.
  Pismo złożyłbym już w ostateczności. Co do jego treści, to wystarczy najzwyczajniej opisać swój problem.

Przeglądasz 15 wpisów - od 1,276 do 1,290 (z 1,299)