adw. Michał Hajduk

Odpowiedzi forum utworzone

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1,201 do 1,215 (z 1,253)
 • Autor
  Wpisy
 • w odpowiedzi na: ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!! #223

  Świetna wiadomość. Czyli interwencja u sędziego-komisarza była skuteczna a racja była po naszej stronie:)

  w odpowiedzi na: upadlosc a rozwod #218

  Oczywiście tak. Jedno drugiemu nie przeszkadza.

  W Pani przypadku nie ma potrzeby powoływania się na względy słuszności. Do ogłoszenia upadłości nie trzeba mieć żadnego majątku i pracy. Wystarczającym będzie wykazanie, że stan niewypłacalności nie jest następstwem zawinionego działania, ani rażącego niedbalstwa. Na względy słuszności i względy humanitarne trzeba się powołać tylko w przypadku, gdy zachodzą podstawy do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej inne niż wina, czy rażące niedbalstwo.

  w odpowiedzi na: sprzedaz nieruchomosci po upadlosci #212

  W takim razie nie widzę tu żadnych podstaw do prowadzenia przez Pani wierzycieli jakichkolwiek czynności w stosunku do majątku syna.

  w odpowiedzi na: Oszacowanie nieruchomości przed ogłoszeniem upadłości #211

  Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wywiera żadnego wpływu na prowadzone postępowania egzekucyjne. Poinformowanie o tym komornika, czy wierzyciele nie rodzi po ich stronie obowiązku wstrzymania podejmowanych czynności. Co więcej informacja ta może zintensyfikować ich starania celem wyegzekwowania dochodzonych należności jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

  Skoro chce się Pani powoływać na względy słuszności rozumiem, że zachodzą jakieś przesłanki negatywne ogłoszenia upadłości?

  w odpowiedzi na: sprzedaz nieruchomosci po upadlosci #208

  Nie bardzo wiem w jaki sposób mieli by to zrobić skoro Pani syn nie jest ich dłużnikiem. Jeżeli nabycie tego udziału przez syna było zgodne z prawem to nie widzę tu żadnych podstaw.

  w odpowiedzi na: lista wierzytelności #204

  W mojej ocenie umorzone powinny zostać wszystkie zobowiązania, które mogłyby zostać objęte planem spłaty wierzycieli, a więc również zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Niestety przepis nie są zbyt precyzyjne, co w praktyce może rodzić spory co do ich należytej interpretacji.

  w odpowiedzi na: sprzedaz nieruchomosci po upadlosci #202

  Nadwyżka pozostała po zaspokojeniu wierzycieli i pokryciu kosztów postępowania trafia do upadłego.

  w odpowiedzi na: lista wierzytelności #199

  Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości,przy czym ich spłata może być rozłożoną na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłat wierzycieli.

  w odpowiedzi na: lista wierzytelności #197

  Umorzenie zadłużenia będące skutkiem przeprowadzenia procedury upadłości konsumenckiej obejmuje całość zobowiązań dłużnika, bez względu na to w jakiej kwocie zostały one zgłoszone przez wierzyciela, a nawet czy w ogóle zostały zgłoszone. O tym jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu może Pani przeczytać TUTAJ
  Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie podlegają umorzeniu. Wszelkie zobowiązania powstałe po tej dacie powinny być spłacone.
  O planie spłaty wierzycieli i zasadach jego ustalania przeczyta Pani TUTAJ

  Obecnie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie trzeba mieć jakiegokolwiek majątku. Koszty postępowania pokrywane są wtedy tymczasowo przez Skarb Państw, a ostatecznie nawet mogą być umorzone wraz z zadłużeniem.
  Jeżeli nie ma Pan możliwości spłaty zobowiązań, to nie ma sensu proponowania układu. Co więcej na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości kwestia ewentualnego układu nie jest w ogóle rozstrzygana przez sąd, a nawet brana pod uwagę.

  w odpowiedzi na: upadlosc wezwanie do sadu #192

  Tak, udział syna w nieruchomości nie może zostać sprzedany przez syndyka.

  w odpowiedzi na: upadlosc wezwanie do sadu #187

  Niestety nie ma znaczenia co dokładnie stanowi nieruchomość. Przepisy nie przewidują w zasadzie możliwości odstąpienia od sprzedaży. W tym zakresie decyzja należy wyłącznie do wierzycieli. W mojej ocenie jest to poważny błąd ustawodawcy.

  w odpowiedzi na: upadlosc wezwanie do sadu #185

  Tak, syndyk będzie podejmował działania zmierzające do sprzedaży udziału w nieruchomości. Nie ma on tu żadnego wyboru. Udział w nieruchomości może być wyłączony jedynie za zgoda wierzycieli, a dokładniej zgromadzenia wierzycieli wyrażonej w drodze stosowanej uchwały.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 1,201 do 1,215 (z 1,253)