ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!!

Forum Fora Upadłość konsumencka – pytania ZER oddaje syndykowi ponad 75 % emerytury !!!

Przeglądasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 39)
 • Autor
  Wpisy
 • #145
  piotr
  Uczestnik

  Panie mecenasie. Chcę zapytać, czy postępowanie ZER w przypadku mojego teścia jest prawidłowe. Teść miał ogłoszoną upadłość 2 tygodnie temu i od razu zgłosił się syndyk. Po ustaleniu że upadły posiada świadczenie w ZER w wys. ok. 1700 zł netto od razu zwrócił się do ZER o przelewanie na jego konto możliwej dopuszczalnej przepisami kwoty ( treści pisma nie ujawnia, tłumacząc, że jest takie standardowe i mało istotne). ZER odpowiedział bardzo ogólnie, że postępując zgodnie z zasadami art. 139-141 Ustawy o emeryturach… maksymalnie miesięcznie może przelewać syndykowi kwotę 1228 zł a na koncie upadłego pozostawi 440,23 zł. Gdyż stwierdza, że ta kwota musi pozostać na koncie upadłego bo jest kwotą gwarantowaną wolną od potrąceń . Dziwna sytuacja, bo nie jest to egzekucja z alimentów, a kwota emerytury nie jest minimalna. Potrącenia się chyba nie zbiegają przy upadłości. Teść nie ma żadnych alimentów a jedynie upadłość. Pani Urzędnik ZER nie umiała odpowiedzieć dlaczego taka jest jej decyzja. Po kilku pytaniach stwierdziła, że nie musi udzielać informacji osobom postronnym telefonicznie a w ogóle to tak jej kazali robić prawnicy na jakimś szkoleniu. Czy możliwe , że ja błędnie rozumuję, że nie można przelać wszystkich pieniędzy ze świadczeń pozostawiając 50% minimalnej emerytury tj. 443 zł. w tej konkretnej sytuacji? Ja rozumiem przepis art. 141 w ten sposób, że kwota wolna od od egzekucji i potrąceń jest ustalona dla najbiedniejszych emerytów tak aby nie pobrać im świadczenia poniżej minimum 440,23 zł.? Czy gdyby upadły miał emeryturę w wys. 5000 zł. to też zostawialiby mu 440,23 zł.? Proszę o w miarę przystępne wyjaśnienie kogo dotyczy przepis art. 141 ust. 1 pkt 1 c ustawy o emeryturach . Czy jako przepis powinno się tutaj jednak stosować art. 140 ust. 1pkt 3 ustawy? Gdzie szukać przepisu pozwalającego na potrącanie ponad 75 % swiadczenia ?

  #149
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Nie miałem jeszcze do czynienia z taką sytuacją i prawdę mówiąc nie bardzo znam się na przepisach ustawy o emeryturach i retach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Przy czym najwyższe możliwe potrącenie jakie tam dostrzegam to 70%. Co więcej ja te przepisy rozumie tak jak i Pan. Na miejscu teścia złożyłbym wniosek o rozstrzygnięcie tego przez sędziego-komisarza. W najbliższym czasie postaram się dogłębniej przeanalizować te przepisy.

  #151
  piotr
  Uczestnik

  Poniżej przytaczam dosłowną treść pisma skierowanego przez ZER do syndyka z powiadomieniem komornika, który przed ogłoszeniem upadłości zgłosił egzekucję.

  „ Informuję, że zgodnie z Postanowieniem SR w Krakowie Wydział V Gospodarczy z dnia 21.03.2015 roku o ogłoszeniu upadłości….(nazwisko konsumenta) Informuję, iż wszelkie toczące się postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności na mocy art. 146 ust. 1 Pr. Upadł. Napr. Ulegają z mocy prawa zawieszeniu i na takiej samej zasadzie umorzeniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
  W odniesieniu do Pana pisma z dnia 14.04.2015 roku informuję, iż zgodnie z art. 773 § 4KPC w zw. z art. 63 ust. 1 pkt. 1 Pr. Upadł. Napr. o wyłączeniu z masy upadłościowej podlegają świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym, które podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Skoro zatem świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego doznają ograniczeń w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, to z uwagi na zastosowanie przepisu art. 63 ust. 1 ptk. 1 PUIN podlegają wyłączeniu z masy upadłości w zakresie uregulowanym w art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  Świadczeniobiorca musi otrzymać do wypłaty kwotę ustawowo gwarantowaną- wolną od potrąceń tj. 440,23 zł.
  Reasumując na wskazany przez Pana rachunek bankowy będzie przekazywana kwota 1228,25 zł.”

  Świadomie przytaczam treść pisma ze wszystkimi błędami stylistycznymi i logicznymi aby był całkowity pogląd na jego treść. Moim zdaniem urzędnik podał właściwe przepisy ale popełnił błąd logiczny przy ich interpretacji. Stwierdza, że istnieje minimalna kwota wolna od potrąceń ale nie bierze pod uwagę, że jest to wyjątek od zasady 25% z art. 140 i stanowi ratunek dla osób z minimalną emeryturą, gdzie istnieją potrącenia w zbiegu lub alimentacyjne mogące spowodować, że na koncie upadłego zostanie poniżej określonego minimum. Obawiam się, że taką interpretację stosuje się do wszystkich upadłych którzy są podopiecznymi ZER.

  #152
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Niestety powołanie się na przepisy jest bardzo ogólne i niczego nie wyjaśnia, tj. „art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Biorąc pod uwagę jak bardzo rozbudowane są ww. artykułu, równie dobrze mogliby podać jedynie samą nazwę ustawy. W treści pisma nie wskazano żadnego konkretnego przepisu, który miałby stanowić podstawę tak wysokiego potrącenia, co wskazuje, że do końca nie wiedzą na jakiej podstawie to czynią. Przy czym nie bardzo wiem co tam robi art. 773 § 4 k.p.c., którego treść stanowi: „Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie” 🙂
  Gdybym miał taka sprawę, na pewno napisałbym wniosek do sędziego-komisarza o rozstrzygnięcie tej kwestii w trybie art. Art. 491(11) ust. 1 p.u.n.

  #153
  piotr
  Uczestnik

  Dziękuję uprzejmie. Zwróciłem również uwagę właśnie na ten przepis k.p.c. ale traktuję to drugorzędnie. Teraz sporządzę wniosek do sędziego komisarza o rozstrzygnięcie. Po uzyskaniu odpowiedzi postaram się poinformować o wyniku swojego działania.

  #154
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Będę bardzo wdzięczny za informację co do wyniku sprawy. Życzę powodzenia.

  #156
  piotr
  Uczestnik

  poniżej treść pism które wysłałem do sędziego komisarza oraz dyrektora ZER. Pewnie prawnik inaczej sformułuje. Niemniej jednak zawarłem w nich takie wątki:

  tu pismo do sędziego komisarza

  Sędzia Komisarz – ………..
  Sąd Rejonowy w ………….
  Wydział V Gospodarczy

  Sygn. akt V GUp ……….

  WNIOSEK
  o rozstrzygnięcie sprawy wysokości potrąceń ze świadczeń emerytalnych pobieranych z ZER przez upadłego ………..

  Zwracam się z wnioskiem o rozstrzygnięcie w trybie art. 491(11) ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo upadłościowe i naprawcze” /ze zm./. kwestii spornej w przedmiocie wysokości potrąceń na konto syndyka masy upadłości ze świadczeń pobieranych z Zakładu Emerytalno-Rentowego przez upadłego…………….

  UZASADNIENIE

  W związku z upadłością konsumenta ……….. ogłoszoną w dniu 24 czerwca 2015 roku, syndyk masy upadłości ……….. zwrócił się do Zakładu Emerytalno-Rentowego o dokonywanie potrąceń ze świadczeń emerytalnych upadłego.
  Po rozpoznaniu sprawy w ramach postępowania nr. ZER-……………./2015/DŁ Starsza Aprobant Wydziału Ustalania Świadczeń I podjęła decyzję o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń emerytalnych ………… w wysokości odpowiadającej 74% świadczenia miesięcznie począwszy od dnia 1.08.2015 roku i przekazywaniu tych środków na konto syndyka masy upadłości.
  O powyższym fakcie powiadomiła korespondencyjnie świadczeniobiorcę pismem z dnia 08.07.2015 roku (którego kserokopię przekazuję w załączeniu). Zgodnie z treścią pisma przy ustaleniu kwoty potrącenia świadczenia emerytalnego powołano się na fakt, że zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego w korelacji z przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym świadczenia pieniężne przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym na postawie art. 63 ust. 1 pkt. 1 PUIN podlegają wyłączeniu z masy upadłości w zakresie uregulowanym w art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.
  Jednocześnie urzędnik wskazuje że jego działanie opiera się na art. 773 § 4 k.p.c., którego treść stanowi: „Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie” co trudno zrozumieć w tej konkretnej sprawie.
  Ponadto powołanie się na „art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” jest bardzo nieprecyzyjnym rozstrzygnięciem biorąc pod uwagę jak bardzo rozbudowane są ww. artykuły
  W treści pisma nie wskazano żadnego konkretnego przepisu, który miałby stanowić podstawę tak wysokiego potrącenia, co wskazuje, że urzędnik do końca nie wie na jakiej podstawie to czyni.
  W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” istnieje przepis ogólny i szczególny, który reguluje kwestię tego konkretnego przypadku. W związku z tym co przytoczono w piśmie ZER z dnia 08.07.2015 roku potrącenia świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego muszą doznawać ograniczeń w takim zakresie jak w postępowaniu egzekucyjnym.
  Zatem przepisem, który należało zastosować to przepis art. 140 ust. 1 Pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, albowiem potrącenia na konto syndyka są to inne egzekwowane należności, co wprost wynika z art. 139 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” i nie są świadczeniami alimentacyjnymi, ani też nie istnieje tu zbieg potrąceń. W związku z tym należało naliczyć wysokość potrącenia w kwocie odpowiadającej 25% świadczenia emerytalnego miesięcznie.
  Pani Starsza Aprobant popełniła błąd logiczny albowiem zastosowała tu prawdopodobnie odniesienie do art. 141 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, który jest przepisem szczególnym i odnosi się do emerytur i rent minimalnych. Został on wpisany do ustawy w celu ochrony najuboższych emerytów i rencistów. Ma on na celu wskazanie kwoty minimalnej wolnej od potrąceń. Nie można go stosować dowolnie według swej interpretacji. Ten przepis nie ma odniesienia do świadczenia pobieranego przez ………….

  Nadmieniam, że moim szczerym celem jest ostateczne uwolnienie się od ciążących nade mną problemów życiowych. Chętnie współpracuję z sądem i syndykiem masy upadłości, którzy są dla mnie ratunkiem w dramatycznej sytuacji finansowej. Jednakże moja córka ………… u której obecnie przebywam nie ma żadnego zatrudnienia i dochodu. Jest utrzymywana przeze mnie. Wszystkie rachunki za prąd wodę i jedzenie są płacone z mojej emerytury. Już obecnie nie kupuję ubrań ani niczego innego oprócz pożywienia. Natomiast utrzymanie się dwóch osób za kwotę 440,23 zł, jest nierealne. Skutkiem podjętej decyzji przez ZER zostanie nam odcięty prąd, woda. W zimie nie kupię węgla na ogrzewanie. Zwracam się z prośbą z wzięcie pod uwagę również tej ważnej okoliczności.
  W przypadku stwierdzenia, że postępowanie Zakładu Emerytalno-Rentowego jest prawidłowe zwracam się z wnioskiem o wyłączenie części potrąceń z mojego świadczenia emerytalnego z masy upadłości w wysokości pozwalającej na przeżycie.

  z poważaniem

  tu treść pisma do ZER

  Artur ………….

  Dyrektor
  Zakładu Emerytalno-Rentowego
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  02-106 Warszawa ul. Pawińskiego 17/21

  ZER-SW-…………/2015/DŁ

  WNIOSEK
  o rozstrzygnięcie sprawy wysokości potrąceń ze świadczeń emerytalnych pobieranych z ZER przez upadłego ………..

  Zwracam się z wnioskiem o rozstrzygnięcie w ramach nadzoru służbowego kwestii spornej w przedmiocie wysokości potrąceń na konto syndyka masy upadłości ze świadczeń pobieranych z Zakładu Emerytalno-Rentowego przez upadłego ………….

  UZASADNIENIE

  W związku z upadłością konsumenta ………. ogłoszoną w dniu 24 czerwca 2015 roku, syndyk masy upadłości pan ………. zwrócił się do Zakładu Emerytalno-Rentowego o dokonywanie potrąceń ze świadczeń emerytalnych upadłego.
  Po rozpoznaniu sprawy w ramach postępowania nr. ZER-SW-……………/2015/DŁ Starsza Aprobant Wydziału Ustalania Świadczeń I Pani ………….. podjęła decyzję o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń emerytalnych ……….. w wysokości odpowiadającej 74% świadczenia miesięcznie począwszy od dnia 1.08.2015 roku i przekazywaniu tych środków na konto syndyka masy upadłości.
  O powyższym fakcie powiadomiła korespondencyjnie świadczeniobiorcę pismem z dnia 08.07.2015 roku (którego kserokopię przekazuję w załączeniu). Zgodnie z treścią pisma przy ustaleniu kwoty potrącenia świadczenia emerytalnego powołano się na fakt, że zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego w korelacji z przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym świadczenia pieniężne przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym na postawie art. 63 ust. 1 pkt. 1 PUIN podlegają wyłączeniu z masy upadłości w zakresie uregulowanym w art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.
  Jednocześnie urzędnik wskazuje że jego działanie opiera się na art. 773 § 4 k.p.c., którego treść stanowi: „Skarga na postanowienie referendarza sądowego przysługuje stronom i administracyjnemu organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie sądu stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu przysługuje zażalenie” co trudno zrozumieć w tej konkretnej sprawie.
  Ponadto powołanie się na „art. 139-141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” jest bardzo nieprecyzyjnym rozstrzygnięciem biorąc pod uwagę jak bardzo rozbudowane są ww. artykuły. W treści pisma nie wskazano żadnego konkretnego przepisu, który miałby stanowić podstawę tak wysokiego potrącenia, co wskazuje, że urzędnik do końca nie wie na jakiej podstawie to czyni.
  W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” istnieje przepis ogólny i szczególny, który reguluje kwestię tego konkretnego przypadku. W związku z tym co przytoczono w piśmie ZER z dnia 08.07.2015 roku potrącenia świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego muszą doznawać ograniczeń w takim zakresie jak w postępowaniu egzekucyjnym.
  Zatem przepisem, który należało zastosować to przepis art. 140 ust. 1 Pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, albowiem potrącenia na konto syndyka są to inne egzekwowane należności, co wprost wynika z art. 139 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” i nie są świadczeniami alimentacyjnymi, ani też nie istnieje tu zbieg potrąceń. W związku z tym należało naliczyć wysokość potrącenia w kwocie odpowiadającej 25% świadczenia emerytalnego miesięcznie.
  Pani Starsza Aprobant popełniła błąd logiczny albowiem zastosowała tu prawdopodobnie odniesienie do art. 141 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku „o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, który jest przepisem szczególnym i odnosi się do emerytur i rent minimalnych. Został on wpisany do ustawy w celu ochrony najuboższych emerytów i rencistów. Ma on na celu wskazanie kwoty minimalnej wolnej od potrąceń. Nie można go stosować dowolnie według swej interpretacji. Ten przepis nie ma odniesienia do świadczenia pobieranego przez …………

  Proszę o niezwłoczne rozstrzygnięcie powyższej sprawy jeszcze przed 1.08.2015 roku (pierwszy termin potrącania z emerytury na w/w zasadach) i powiadomienie o tym fakcie pisemnie zainteresowanego oraz właściwego sędziego komisarza za pośrednictwem syndyka masy upadłości.
  z poważaniem

  #157
  piotr
  Uczestnik

  jeśli te pisma nie pomogą to jeszcze chyba zostaje wniosek do sędziego komisarza o wyłączenie z masy upadłości części świadczeń emerytalnych pozwalającej na przeżycie. Odnoszę wrażenie, że syndyk biernie będzie oczekiwał co postanowi sąd i z własnej inicjatywy nie podejmie tego tematu, albowiem po prostu mu się to nie opłaca.

  #160
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Wniosek o wyłączenie z masy upadłości przysługuje osobą trzecim, a nie upadłemu. Dotyczy on sytuacji gdy np. syndyk włączył do masy upadłości ruchomość nie należącą do upadłego, a do jego znajomego, który mu ją tylko użyczył. W takim przypadku tenże kolega może złożyć wniosek o wyłączenie pożyczonej ruchomości z masy upadłości. Upadły nie może z takim wnioskiem wystąpić.

  #163
  piotr
  Uczestnik

  Dziekuje. Poinformuje o wyniku tej korespondencji

  #219
  piotr
  Uczestnik

  Witam ponownie.
  Nie mogę potwierdzić kto miał rację, albowiem korespondencja pomiędzy ZEREM (hm) a sądem nie jest mi znana.
  Niemniej jednak po interwencji u sędziego Komisarza oraz syndyka to syndyk zwrócił się do ZER o potrącanie przez ZER miesięcznie kwoty w wysokości 25% świadczenia.
  Więcej nie będę zagłębiał się w temat, gdyż sąd zadziałał w interesie upadłego.
  Pozdrawiam.

  #223
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  Świetna wiadomość. Czyli interwencja u sędziego-komisarza była skuteczna a racja była po naszej stronie:)

  #594
  Olorin1
  Uczestnik

  Znajduję tu doskonałe dla mnie wiadomości bowiem aktualnie dotyczy mnie identyczny problem. Mnie syndyk poinformowała,że będę miała do własnej dyspozycji kwotę wolną od potrąceń w wysokości 440,23 zł,a więc w moim przypadku aż 83% mojej emerytury będzie mi zabierane !!! W rozmowie telefonicznej z Panią aprobant z ZER w Warszawie wysokość kwoty wolnej od potrąceń jaką określiła Pani Syndyk została przez nią potwierdzona ale nie otrzymałam jeszcze od żadnego oficjalnego pisma na ten temat.
  Dodatkowo interesuje mnie co mam zrobić w sytuacji gdy na moim utrzymaniu pozostaje jeszcze 25-letni studiujący poza miejscem zamieszkania syn, którego sama wychowuję a jego ojciec płaci na niego alimenty.Obowiązek alimentacyjny nadal obowiązuje zgodnie z postanowieniem SR Wydział Rodzinny i Nieletnich z października ub. roku. Poinformowałam o tym Panią Syndyk lecz ona odesłała mnie do pomocy społecznej lub MOPR-u
  Chciałam się zapytać Pana Mecenasa czy na podstawie tylko informacji przesłanej mi na skrzynkę mailową w której Pani Syndyk informuje mnie jaka kwota z emerytury zostanie do mojej dyspozycji mogę już kierować wniosek do sędziego-komisarza o roztrzygnięcie sporu czy muszę poczekać na pismo z ZER w Warszawie. Nie otrzymalam jeszcze żadnych pieniędzy od syndyka pomimo, że emerytura wpłynęła na moje konto już 02.02.br. i zapewne w tym miesiącu otrzymam tylko wspomniane 440 zł.Jeżeli w efekcie interwencji sędziego-komisarza sprawa zakończy się dla mnie korzystnie tak, jak w przypadku Piotra, to czy nienależnie zajęta wysokość emerytury zostanie mi zwróvcona?

  #595
  adw. Michał Hajduk
  Administrator

  W pierwszej kolejności radziłbym przedstawić syndykowi swoje argumenty, a dopiero gdy syndyk odmówi uznania Pani racji – złożyć wniosek do sędziego-komisarza o rozstrzygnięcie sporu. Jak najbardziej można poczekać na pismo z ZER.
  Jeżeli sędzie-komisarza rozstrzygnie spór na Pani korzyść, to nienależnie zajęta części wynagrodzenia powinna zostać Pani zwrócona.

  #604
  Olorin1
  Uczestnik

  No niestety, moje próby otrzymania wyjaśnienia od Pani syndyk na podstawie jakiego przepisu zajęła mi aż 83 % mojej emerytury spełzły na niczym. Usłyszałam, najpierw, że to dlatego, że mam dużo długów i trzeba mieć z czego je spłacić a potem, że to nie ona ustalila taką wysokość zajęcia tylko mój świadczeniodawca czyli ZER. Jeżeli ZER ustali inną wysokość zajęcia, to ona się do tego dostosuje. ZER natomiast, ustami swojej pracownicy stanowczo zaprzecza.Mam dość , jutro skladam wniosek do sędziego -komisarza. Panie mecenasie proszę mi powiedzieć kto ostatecznie decyduje o wysokości zajęcia mojej emerytury? Napiszę jak ostatecznie zakończyła się ta sprawa.

Przeglądasz 15 wpisów - od 1 do 15 (z 39)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.