poczatek upadlosci

Forum Fora Upadłość konsumencka – pytania poczatek upadlosci

Otagowane: 

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 35)
 • Autor
  Wpisy
 • #3385
  Helena
  Participant

  Jestem w trakcie procesu upadłościowego . Mam ogłoszoną upadłość, czekamy na zgłoszenia wierzycieli. Jestem emerytką.
  Syndyk przejął po komorniku potrącanie mojej emerytury.Twierdzi, że 75% najniższego wynagrodzenia musi mi potrącać.
  Emeryturę mam nie za wysoką . Wcześniej doczytałam, że tyle samo co komornik , czyli 25% emerytury brutto.
  Może jakaś podstawa prawna. Nie wiem jak argumentować swoje stanowisko.

  #3407
  nieupadla59
  Participant

  Pani Helenko, ten wątek już był na forum, może Pani pomogę na chwilę obecną .
  Wchodząc na emeryturę lub rentę dłużnika, komornik/syndyk nie może zająć całej kwoty. Są dwa progi graniczne – zakreślona została maksymalna suma, jak może zostać zabrana ze świadczenia oraz minimalna ilość pieniędzy, jaka musi zostać już po dokonaniu potrącenia.
  I tak maksymalnie może potrącić 25% emerytury/renty ( czyli dokładnie tyle ile komornik), przy czym musi zostać co najmniej 50% najniższej emerytury. Ma tutaj być zmiana, niestety nie wiem czy już obowiązuje – kwota ma wzrosnąć do 75%- prawdopodobnie syndyk miał te 75% na myśli, ale to nie jest kwota potrącenia, a kwota emerytury jaka musi zostać dla dłużnika.Po potrąceniu komorniczym/syndyka MUSI!!!zostać te 50/75% najniższej emerytury lub renty na koncie emeryta.Zakładam,że Pani ma więcej emerytury niż najniższą więc wniosek z tego taki,że syndyk zabiera 25% Pani emerytury brutto,czyli tyle co komornik( I NIE MA PRAWA WIĘCEJ !!!). Syndycy często żle interpretują ten przepis. W związku z czym musi Pani reagować SZYBKO ( rozmawiać z syndykiem zanim ten wystosuje pismo do ZER). ZER zrobi wszystko ( czyli potrąci tyle ile zażąda syndyk), nie bawiąc się w interpretację przepisów choć je doskonale zna.
  Przytaczam nowe przepisy, mają obowiązywać od 2017r( nie wiem ,czy już weszły)
  „Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia będzie wynosiła 75 proc. najniższej emerytury. Zasada ta obowiązywać będzie także w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych). Taką zmianę zakłada nowelizacja ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887), którą Sejm jednogłośnie przyjął w piątek. Przy czym ustawa zakłada, że pozostawione zostaną obecnie obowiązujące progi dotyczące zróżnicowania wysokości potrąceń w zależności od rodzaju zaległości.
  Mam nadzieję, że Pani zdąży i nie będzie potrzeby pisać skarg na syndyka.

  #3408
  nieupadla59
  Participant

  A może jeszcze trochę & z wątku. 🙂

  Art. 139. 1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:
  1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
  2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:
  a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
  b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
  ©Kancelaria Sejmu s. 87/117
  2015-11-23
  c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;
  3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
  4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
  5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  [6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;]
  <6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny;>
  6a) kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;
  7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  8) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
  9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
  10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek.
  2. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekraczać zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  3. Potrącenia należności wymienionych w ust. 1 dokonuje się w kolejności podanej w tym przepisie.
  Nowe brzmienie pkt 6 w ust. 1 w art. 139 wejdzie w życie z dn. 4.03.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1302).
  ©Kancelaria Sejmu s. 88/117
  2015-11-23
  4. Przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, potrąca się w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika.

  Art. 140. 1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:
  1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia;
  2) należności egzekwowanych związanych z:
  a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  do wysokości 50% świadczenia;
  3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.
  [2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy dokonuje przekazania potrąconych kwot po uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego. Do czasu uzyskania tego rozstrzygnięcia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.]
  <2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy uiszcza je na rzecz tego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia. W razie zbiegu egzekucji sądowych organ rentowy przekazuje potrącone kwoty po uzyskaniu postanowienia wskazującego komornika sądowego właściwego do dalszego prowadzenia egzekucji. Do czasu uzyskania tego postanowienia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.>
  2a. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku potrącania sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5.
  Nowe brzmienie

  Art. 141. 1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
  1) 50% kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:
  a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4,
  c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  2) 60% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6–9;
  3) 20% najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.
  2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
  3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.
  4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego – wyższego świadczenia

  #3413
  Helena
  Participant

  Dziękuję za utwierdzenie moich przekonań , czekam na emeryturę w lutym , zobaczę co przyjdzie.
  Podzielę się na blogu tą informacją.

  #3426
  Meni
  Participant

  Dziękuję Panie Mecenasie za odpowiedź. Problem w tym, że do pracodawcy nie wpłynęło pismo z nakazem przekazywania wynagrodzenia syndykowi a ja osobiście też takiego pisma nie dostałam. Pytanie czy wobec tego mam rozumieć, że wynagrodzenie jest w całości moje?
  Boję się sytuacji, że odbiorę wynagrodzenie z kasy zakładu pracy a po czasie Syndyk upomni się o te pieniądze chociaż wcześniej nie wskazał, żeby jemu przekazywać kwotę wolną od zajęć.

  Bardzo proszę o odpowiedź.

  #3505
  Helena
  Participant

  Mam jeszcze jeden problem:posiadam wierzytelności .które mają poręczyciela w stosunku do którego jest proeadzone egzekucja. Doczytałem,że upadłość dłuźnika jest skuteczne wobec poręczycieli i innych
  A którym momencie to się zadxieje.Pragnę zaznaczyć,że w stosunku do mnie jest wstrzymane egzekucja a w stosunku do poręczyciela nadal jest prowadzona egzekucja .Co naleźy teraz uczynić.Jestem w trakcie sporządza listę wierzycieli.

  #3563

  @Helena
  Temat wysokości potrąceń z rent i emerytur był już poruszany na forum i blogu. Więcej na ten temat TUTAJ

  Proszę sprecyzować pytanie co do poręczycieli. Nie bardzo je rozumiem.


  @Meni

  Najlepiej napisać do syndyka pismo z prośbą o udzielenie wyjaśnień, a zwłaszcza wskazanie jaką kwotą wynagrodzenia można swobodnie dysponować.

  #3595
  Helena
  Participant

  Jedna z wierzytelności w moim procesie upadłościowym ma poręczycieli. Wobec nich jest prowadzona egzekucja. Egzekucja trwa nadal, pomimo że wobec mnie po ogłoszeniu upadłości została wstrzymana. Nie mam jeszcze sporządzonego planu spłat .
  Moje pytanie brzmi – co ma zrobić poręczyciel
  – czy też zgłaszać swoją upadłość/ innych długów nie ma/
  – czy wnioskować wstrzymanie egzekucji
  Jaka jest praktyka w tym temacie

  #3602

  Poręczyciel nie ma płacić albo również składać wniosek o upadłość konsumencką.
  Pani upadłość nie ma zasadniczo żadnego wpływu na sytuację poręczyciela. Nie jet to podstawa do wstrzymania prowadzonej w stosunku do jego osoby egzekucji.

  #3637
  elwira
  Participant

  witam Panie Mecenasie wczoraj otrzymałam pismo z sadu i nie rozumiem może go napisze ; sad rej w Bydgoszczy wydzialxv gospodarczy w sprawie z wniosku ep o ogłoszenie upadlosci (oprócz ;of;) wzywa do uzupełnienia brakow wniosku poprzez zlozenie oświadczenia czy wnosi o ogłoszenie upadlosci przedsiębiorcy ( co nie jest możliwe powykresleniu działalności) czy o ogłoszenie upadlosci osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz podpisania oświadczenia z art. 4924 ust 2 i 3 lub zlozenia podpisanego egzemplarza w terminie 7 dni. Takie było pismo a ja oświadczenie zlozylam i podpisałam nie wiem o co tu chodzi i co dalej mam robic proszw o podpowiedz dziekuje

  #3639
  anheros
  Participant

  ale jaki wniosek złożyłaś – o upadłość: przedsiębiorcy czy konsumenta?

  #3641
  elwira
  Participant

  robil to adwokat powiedział ze przedsiębiorcy i ze były przesłanki ku temu wiec nie wiem o co chodzi

  #3642
  elwira
  Participant

  i jeszcze nie rozumiem co to znaczy oprócz of

  #3643
  anheros
  Participant

  of znaczy osoba fizyczna
  Strasznie chaotycznie piszesz… i nie zawsze do końca wiadomo, co chcesz przekazać 🙁

  #3922

  @elwira
  Oprócz of oznacza, że nie upadłość nie dotyczy upadłości konsumenckiej.
  Nie wiem, kto Pani to doradził (co to za kancelaria), ale po wyrejestrowaniu działalności nie ma możliwości składania wniosku o upadłość dla przedsiębiorców. Po wyrejestrowaniu działalności można składać tylko wniosek o upadłość konsumencką. Stąd to pytanie sądu.
  Niestety bez znajomości treści wniosku, nie jestem w stanie nic więcej napisać.

Przeglądajasz 15 wpisów - od 16 do 30 (z 35)
 • Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.